Solvognspigerne

 

 

 

Vedtægter

for Dameklubben, Solvognspigerne, i Odsherred Golfklub.           

 

§ 1 Navn og hjemsted

 1. Dameklubbens navn er ”Solvognspigerne”.
 2. Klubbens hjemsted er i Odsherred Kommune.

§ 2 Formål

 1. Dameklubbens formål er at fremme golfen blandt klubbens medlemmer, samt at skabe fælles aktiviteter for medlemmerne.
 2. Der spilles hver tirsdag fra første tirsdag i april til sidste tirsdag i september.

§ 3 Medlemskreds

 1. Som medlem af Dameklubben kan optages alle kvindelige medlemmer af Odsherred Golfklubs 18 hullers bane, som er fyldt 20 år og har et handicap på højst 36.
 2. Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

§ 4 Bestyrelse

 1. Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
 2. 3 medlemmer er på valg i lige år og 2 medlemmer i ulige år.
 3. 2 suppleanter og revisor er på valg hvert år.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, næstformand, sekretær, kasserer, turneringsleder m.v.
 5. Bestyrelsen fastlægger turneringer, turneringsbetingelser, starttider, rækkeinddeling, tilmelding osv.
 6. Bestyrelsen afholder minimum 3 bestyrelsesmøder årligt med skriftligt referat. Dette referat lægges ud på hjemmesiden.
 7. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

§ 5 Generalforsamlingen

 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i september måned.
 3. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal finde sted med 3 ugers varsel. Indkaldelsen udsendes til medlemmerne via mail.
 4. Forslag der ønskes behandlet på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
 5. Endelig dagsorden med bilag udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning v/formanden     
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse, samt forslag til budget for det kommende år – herunder godkendelse af kontingent for det kommende år.
 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
 6. Valg til bestyrelse
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg til revisor
 9. Eventuelt.

 

 1. Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 2. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af et medlem.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af dagsorden.

§7 Regnskab og økonomi

 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, valgt blandt medlemmerne.
 3. Foreningens formue, udover hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter, skal anbringes i pengeinstitut.
 4. Foreningens regnskab føres af kassereren.
 5. Formanden fører foreningens medlemsregister. 
 6. Foreningen skal ikke oparbejde væsentlig formue, medmindre der foreligger beslutning fra en generalforsamling herom.

§ 7 Tegning og hæftelse.

 1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formand, næstformand og kasserer.

 

§ 8 Vedtægtsændringer.

 1. Til ændring af denne vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9 Opløsning

 1. Til foreningens opløsning kræves en vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 blandt de fremmødte medlemmer.
 2. Ved foreningens opløsning overgår en eventuel formue til juniorafdelingen.

§ 10 Datering

 1. Således vedtaget på Dameklubbens ordinære generalforsamling den 25. september 2018.

 

 

Dirigentens underskrift.

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk