Solvognspigerne

VEDTÆGTER FOR DAMEKLUBBEN 

§ 1 Dameklubbens formål er at fremme golfen blandt OhGK’s damer samt at skabe fælles aktiviteter for medlemmerne. 

§ 2 Dameklubbens navn er ”Solvognspigerne”. Der spilles hver tirsdag fra 1. tirsdag i april til sidste tirsdag i september.

§ 3 Dameklubben styres og tilrettelægges af en bestyrelse bestående af 5 damer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år, og der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år. Disse valg sker på den årlige generalforsamling, som holdes ved sæsonens afslutning. Ligeledes vælges årligt en suppleant samt en revisor.

§ 4 Dameklubbens bestyrelse udpeger selv formand, kasserer, sekretær, matchledere m.v. Dameklubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

§ 5 Ved generalforsamlingen fastsættes næste års kontingent.

§ 6 Deltage kan alle kvindelige medlemmer af OhGK 18-hullers bane, der er over 20 år og har et handicap på max. 36.

§ 7 Forslag til behandling på Dameklubbens generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8 Dameklubbens bestyrelse har følgende arbejdsforpligtelser:

- etablere en ugentlig damedag

- etablere venskabsmatcher

- holde OHGK’s bestyrelse orienteret

- orientere gruppens medlemmer gennem klubblad eller andet

- være økonomisk ansvarlig overfor medlemmer samt at fremlægge regnskab på generalforsamlingen

- afholde min. 3 bestyrelsesmøder årligt med skriftligt referat heraf. 

§ 9 Dameklubben ”Solvognspigerne” kan opløses såfremt 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Eventuelt overskud skal da tilgå juniorafdelingen.

REVIDERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 26. SEPTEMBER 2017

REVIDERET PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. DECEMBER 2017  

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk